Tom of Finland 100 år

English version below

SLM Stockholm hyllar och ärar minnet Touko Laaksonen – Tom of Finland – på hans 100 årsdag 8 maj 2020. Få har betytt så mycket för gay- och läderkulturen genom årens lopp och han var även mycket speciell för vår klubb.

SLM Stockholm hade tidigt kontakt med Tom – långt innan dagens välförtjänta berömmelse. Redan när klubben bildades 1975 var det flera av de första medlemmarna som personligen kände Tom. Så när man behövde en läderkille för att pryda klubbens brevpapper skrev dåvarande sekreteraren till Tom våren 1976 och beställde det som sedan dess är vår maskot-figur, Mr Tomsson. Och man betalade Tom 300 kr i förskott (i dagens penningvärde ca 1500 kr).

I augusti 1978 ägde vårt första Baltic Battle-fest rum, vilken arrangerades i samarbete med MSC Finland och därför kallades ”Slaget om Östersjön–Baltic Battle”. Festen var också invigning av den nya klubblokalen på Gåsgränd i Gamla stan. Då var Tom inbjuden som hedersgäst och han förevisade bl.a. hur hans teckningar kom till. Och under 10 år beställde och betalade sen klubben en årlig Baltic Battle affisch av Tom – unika originalteckningar som än idag är i klubbens ägo.

Inte minst genom att gay-förlaget Revolt i Åseda började publicera Toms teckningar på 1970-talet, dels i sina egna tidningar och specialhäften och dels ge ut de erotiska Kake-häftena som spreds internationellt, började Tom bli känd i över hela gay-världen och så småningom växte dagens berömmelse fram. Tom of Finland är tveklöst en av Finlands mest kända konstnärer, numera hyllad världen över för sina glädjefyllda, sexiga och stolta bilder av tuffa män som älskar män!

Läs mer på Tom of Finland Foundation samt MSC Finland.

Tom of Finland
Mr Tomson
Tom of Finland
Tom of Finland
Tom of Finland
(Drawings by Tom of Finland. Made Exclusivly for SLM Stockholm's Baltic Battle)

Tom of Finland 100 years

On his 100th birthday on May 8, 2020, SLM Stockholm commemorates and honours Touko Laaksonen - Tom of Finland. Few have meant so much for the gay and leather culture over the years and he was also very special for our club.

SLM Stockholm had early contact with Tom – long before today's well-deserved fame. Already when our club was founded 1975, some of the first members personally knew Tom. So when a leather man were needed for the design the club's letter papers, the secretary in the spring 1976 wrote to Tom and commissioned what has since has been our mascot figure, Mr Tomsson. In advance Tom was paid SEK 300 (at today's monetary value approx. SEK 1500).

In August 1978, our first Baltic Battle party took place, which was organized in collaboration with MSC Finland and by that reason called "Battle of the Baltic Sea” i.e. Baltic Battle. The party was also the inauguration of the new club premises at Gåsgränd in the Old Town. Tom was invited as a guest of honour and during the weekend he demonstrated how his drawings came about. And for 10 years, the club then commissioned an annual Baltic Battle poster by Tom – unique original drawings that are still in the club's possession to this day.

Not least when the gay Revolt publishing house in Åseda began publishing Tom's cartoons in the 1970s, partly in their own magazines and special issues and partly publishing the erotic Kake booklets distributed internationally, Tom began to be known all over the gay world and gradually his fame developed. Tom of Finland is undoubtedly one of Finland's most famous artists, now acclaimed around the world for his joyful, sexy and proud pictures of tough men who love men!

Read more at Tom of Finland Foundation and MSC Finland.

© Copyright 2006 SLM Stockholm | Scandinavian Leather Men Stockholm, Wollmar Yxkullsgatan 18, Stockholm, SVERIGE
Tel +46 (0)8 - 643 31 00 | E-postadress: info(at)slmstockholm.se