Säker sex

SLM Stockholm tillhandahåller gratis kondomer av olika sorter via LAFA, Enheten för sexualitet och hälsa. Det finns även tillgång till glid via glidmedelspumpar.

Just nu informerar Venhälsan i Stockholm om en ökad spridning av Hepatit C.

Venhälsan informerar om Hepatit

Vad är Hepatit

Hepatit, smittsam gulsot är en inflammation i levern, kroppens största organ. Vanligaste orsak är tre olika virus:

Hepatit A, epidemisk gulsot. Smittar med mikroskopiska mängder avföring från ändtarm till mun, dvs via mat och sex. Inkubationstid 2-6 veckor. Ger upphov till en akut sjukdom med feber, gula ögonvitor, ont i magen, ljus avföring, mörk urin och trötthet. Läker ut så småningom och blir aldrig kronisk. Efter genomgången sjukdom blir man immun resten av livet. Man kan således inte få Hepatit A mer än en gång. Hepatit A blir aldrig kronisk. Det finns effektivt vaccin (Havrix, Twinrix).

Hepatit B, inokulations gulsot. Smittar via mikroskopiska mängder blod och genom sex. Inkubationstid 2-6 månader. Ger oftast inga symptom, dvs man märker inte om man blivit smittad. Det måste konstateras med blodprov. Läker oftast ut och man blir då immun resten av livet, men ca 10% får kronisk Hepatit B, blir kroniskt smittsamma och kan på lång sikt få skador på levern. Det finns effektivt vaccin (Engerix, Twinrix). Vid kronisk Hepatit B kan man hålla nere virus med kronisk medicinering ungefär som vid HIV och med läkemedel som också används vid HIV-behandling.

Hepatit C. Sedan lång tid kände läkarna till att det fanns Hepatit som orsakades av ett annat virus än A och B, och man kallade dessa tillstånd helt enkelt "nonA nonB Hepatit". 1989 kunde man isolera det virus som orsakade sjukdomen och det benämndes Hepatit C virus. Hepatit C sprids framför allt via blod, t ex blodprodukter och blodtransfusion från otestade givare och om man delar injektionsverktyg (nålar och sprutor), men Hepatit C kan också spridas via sex även om risken vid vaginalsex bedömts som låg. Sedan 1991 testas alla blodgivare.

Sedan 2000 har sexuellt spridd Hepatit C ökat kraftigt bland MSM i Europa, senaste åren även i Stockholm. Genom analys av Hepatit Cs arvsmassa har forskarna upptäckt att spridningen bland MSM startade 1996 – samma är som vi fick effektiva mediciner mot HIV.

Det finns 4 olika typer av Hepatit C (1,2,3,4). Dessa typer svarar olika bra på behandling. Det är fra genotyp 1 och 4 som sprids sexuellt bland MSM, såväl i Europa som Sverige. Endast ca 20% av Hepatit C smittade läker ut infektionen och ca 80% får kronisk Hepatit C, oftast utan symptom. Det finns inget vaccin mot Hepatit C.

Vilka faktorer ökar risken att få Hepatit C genom sex

 • Oskyddad analsex
 • Blödning under sex
 • Sex som innebär slemhinneskada
 • Andra sexuellt överförda infektioner samtidigt, t ex HIV, Syfilis och LGV (elakartad variant av Klamydia)
 • Gruppsex
 • Att sniffa droger (kokain, amfetamin, GHB, Poppers) vid sex
 • Dildolekar om man delar leksaker
 • Fisting. Fisting verkar vara den typ av sex som innebär allra störst risk för Hepatit C.

Även om man använder gummihandskar finns risk. Man tror att spridningen då sker via små, inte alltid synbara, mängder blod t ex från stjärt till stjärt om samma person fistar flera killar utan att byta handskar. Man har vidare spekulerat i att virus kan finnas kvar i och spridas via gemensamma glidmedelsburkar

I en tysk sk "case-control" studie visade sig följande faktorer vara kopllade till Hepatit C infektion: blödning vid sex, att vara mottagande part vid fisting, sniffa kokain/amfetamin i samband med gruppsex och nyligen genomgången anal operation (blödningsrisk!).

Hur skall jag undvika att få Hepatit C

 • Alltid kondom vid analsex även om Du själv är HIV-positiv och har sex med andra HIV-positiva killar
 • Dela aldrig droger eller utrustning för att sniffa droger
 • Använd handskar vid fisting. Byt alltid handskar om Du fistar mer än en partner
 • Ha egen glidmedelburk. Betänk att Hepatit C virus kan överleva i burken.
 • Ha inte analsex om Du blöder analt eller nyligen genomgått operation i ändtarmen
 • Dela inte med Dig av Dina sexleksaker, låna inte andras sexleksaker!

Hur konstaterar man om man blivit smittad

Man mäter antikroppar mot Hepatit C och mängden Hepatit C virus i blodet. Inkubationstiden kan vara upp till 3 månader, men ofta blir proverna positiva långt tidigare (?). Chansen att läka ut HepC av sig själv ("spontant"), utan behandling, är ca 20%.

Hur vanligt är Hepatit C bland MSM i Sverige

Man vet inte hur vanligt Hepatit C är bland HIV-negativa MSM eftersom testning inte sker. Kopplingen till HIV är stark. Vid Venhälsan har 3% av MSM med ny HIV samtidigt Hepatit C (är co-infekterade). Det var fram till och med 2007 mycket ovanligt att bli Hepatit C smittad efter HIV-diagnosen. Detta är nu annorlunda och sedan 2008 ökar antalet nya Hepatit C smittade varje år. Hela 22 MSM har blivit Hepatit C smittade de senaste 4 åren, varav 9 under 2011.

Vad är kopplingen med HIV

Eftersom HIV och Hepatit C delvis smittar på samma sätt (genom blod och sex) är det vanligt att vara infekterad både med HIV och Hepatit C, något man kallar att vara "co-infekterad". Sett ur ett Europeiskt perspektiv räknar man med att ca 25% av alla HIV-positiva också har Hepatit C. Det är betydligt vanligare med Hepatit C ju längre söderut man kommer i Europa och i Sverige räknar man med att ca 5% av HIV-positiva MSM är co-infekterade, medan den siffran är betydligt högre i t ex Spanien. Co-infekterade är mer smittsamma avseende Hepatit C än HIV-negativa eftersom nivåerna Hepatit C virus i blodet är högre. Vid behandling av Hepatit C behöver den som också är HIV-positiv ta mediciner under längre tid.

Varför är det viktigt att känna till sitt Hepatit C status

Av flera skäl:
1. För att undvika att smitta andra
2. För att det nu är möjligt att behandla Hepatit C med läkemedel
3. Så att man kan skona sin lever så mycket som möjligt ur andra aspekter. Undvika alkohol och droger

Hur behandlas Hepatit C

Standardbehandling har varit 6-12 månaders veckovisa injektioner med det virushämmande medlet Interferon tillsammans med virushämmande tabletter. Trots så lång behandling har bara drygt hälften botats (definierat genom frihet från virus 6 månader efter avslutad behandling).

Faktorer som minskar chanserna att botas är: samtidig HIV-infektion, fetma, diabetes eller förstadier, vitamin D brist, vissa typer av Hepatit C (typ 1 och 4), men också vilka gener man har. Vidare är chanserna till framgångsrik behandling om man startar inom 6 månader från det att Hepatit C konstaterats.

Redan efter 4 veckors behandling kan man få en god uppfattning om chanserna att bli botad.

Om man är HIV-positiv har chansen att bli botad varit mindre. Forskningen går dock snabbt när det gäller nya Hepatit C läkemedel och senaste året har två nya läkemedel (proteashämmare) börjat användas tillsammans med standardbehandlingen, vilket ökar chansen att bli botad (upp mot över 80% för HIV-negativa), men bara vid en av Hepatit C typerna, genotyp 1. Dessa medel är ännu inte utprovade vid samtidig HIV-infektion och kan "krocka" med flera HIV-läkemedel.

Vad har behandlingen för biverkningar

Först influenzaliknande symptom, sedan trötthet, oro, irritabilitet, sömnsvårigheter och ibland nedsatt stämningsläge. Blodbrist, trötthet, illamående, utslag och klåda är inte ovanligt. Ju mer deprimerad man är före behandlingsstarten, desto värre blir det under behandlingen. Oftast går behandlingen ändå bra att genomföra med stöd från anhöriga och sjukvården.

Varför skall man försöka behandla Hepatit C

Hepatit C kan, obehandlad, leda till allvarliga skador på levern i det långa loppet (fettlever, ökning av bindväv ("ärrbildning", sk fibros), skrumplever, cancer). Vid konstaterad skrumplever ökar risken för levercancer. Det finns också en ökad risk för Typ 2 diabetes vid Hepatit C.

När nu HIV går så bra att behandla att risken att få AIDS eller dö av sin HIV-infektion blivit så liten har kronisk leversjukdom blivit en viktig dödsorsak bland HIV-positiva i Europa.

Kan man bli smittad med Hepatit C igen efter framgångsrik behandling

Man kan bli smittad hur många gånger som helst med Hepatit C eftersom kroppen inte utvecklar någon immunitet. Flera utländska studier (från London, Amsterdam t ex) visar att risken är stor (25-39%) att bli smittad igen om man fortsätter att ha oskyddad sex och utsätter sig för risker.

© Copyright 2006 SLM Stockholm | Scandinavian Leather Men Stockholm, Wollmar Yxkullsgatan 18, Stockholm, SWEDEN
Tel +46 (0)8 - 643 31 00 | E-postadress: info(at)slmstockholm.se